Naslovna →  Ispiti Španski jezik

DELE

Centar za strane jezike FOCUS organizuje pripremu za polaganje DELE ispita (Diplomas de Español como Lengua Extranjera).
Diplome španskog kao stranog jezika (DELE) zvanični su dokumenti međunarodnog karaktera, koje dodeljuje Institut Servantes u ime Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španije.
Prednost DELE diploma je u tome što su one jedine međunarodno priznate diplome kojima se potvrđuje znanje španskog jezika.

DELE ispiti su u skladu sa Zajedničim evropskim jezičkim okvirom i podeljeni su na 6 nivoa:

 

DELE A1

Početni nivo (Acceso): Podrazumeva razumevanje i upotrebu svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih fraza. Polaznik zna da predstavi sebe i druge, da postavlja pitanja u vezi sa ličnim podacima i odgovara na njih (mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje). Može da reaguje na jednostavan način, ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i ako želi da sarađuje.

DELE A2

Osnovni nivo (Plataforma): Polaznik može da razume i koristi zasebne rečenice i izraze koji su u čestoj upotrebi u vezi sa okruženjem od neposrednog značaja (npr. osnovne informacije o osobi i njenoj porodici, kupovina, posao, geografski pojmovi i lokacije). Može da komunicira u jednostavnim i rutinskim aktivnostima koje zahtevaju razmenu osnovnih informacija u vezi sa svakodnevnom tematikom. Takođe, polaznik je u stanju da na jednostavan način opisuje aspekte svog života i okruženja.

DELE B1

Srednji nivo (Umbral): Polaznik je u stanju da razume bitne delove jasnih poruka na standardizovanom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme, itd. Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja u zemljama španskog govornog područja. Može da sastavlja jednostavne i logične tekstove na poznate teme ili na teme koje ga zanimaju. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da ukratko iznese razloge i dâ objašnjenja o mišljenjima i projektima.

DELE B2

Viši nivo (Avanzado): Polaznik je u stanju da razume osnovne ideje celokupnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručne razgovore unutar svoje struke. Može da reaguje relativno slobodno i spontano, tako da se razgovor sa izvornim govornikom odvija bez preteranih teškoća i pritiska. Zna da sastavi jasne i izražajne tekstove na veliki broj tema i da izražava svoje mišljenje o nekoj aktuelnoj temi, sa stavom za i protiv o različitim opcijama.

DELE C1

Napredni nivo (Dominio): Polaznik može da razume širok spektar složenih, dugih tekstova i da iz njih izvuče suštinu. Izražava se tečno i spontano bez većih napora u pronalaženju odgovarajućih reči. Koristi jezik na jednostavan i fleksibilan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Zna da piše jasne, dobro organizovane tekstove o složenim temama, i pri tome koristi kohezivna sredstva i konektore.

DELE C2

Najviši nivo (Maestría): Polaznik je sposoban da sa lakoćom razume praktično sve što čuje ili pročita, ume da rekonstruiše informaciju i argumente koji su proistekli iz različitih izvora, bilo da su pisani ili usmeni, i da ih predstavi na sažet i koherentan način. Izražava se tečno i spontano, sa velikim stepenom preciznosti koji mu dozvoljava da razlikuje male nijanse u značenju, čak i u najkompleksnijim situacijama.

Za sve dodatne informacije posetite